Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Brasserie 10 gevestigd op Golfcentrum Amsteldijk BV, de Afslag 1 te Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 52504816.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in deze algemene voorwaarden, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1 Gastheer
Degene die Brasserie 10 vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.2 Verlenen van horecadienst(en)
Het door Brasserie 10 verstrekken van eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.3 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Brasserie 10 een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.4 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waarvan gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.5 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen Brasserie 10 en een klant ter zake een of meer door Brasserie 10 te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.6 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van Brasserie 10 inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.7 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.8 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door Brasserie 10 horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.9 Individu
ledere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.10 Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van Brasserie 10 nuttigen van niet door dat Brasserie 10 verstrekte drank en/of eten.

1.11 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Brasserie 10 gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Brasserie 10 aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.12 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door Brasserie 10 minimaal een bepaald bedrag aan omzet door Brasserie 10 zal worden gerealiseerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die Brasserie 10 aangaan. Indien er andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze voorwaarden.

2.2 Afwijken van deze voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

2.3 Deze voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Brasserie 10 gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of andere overeenkomst bij het exploiteren van Brasserie 10.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Brasserie 10 kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2 Alle door Brasserie 10 gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet Brasserie 10 binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Brasserie 10 is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4 Optierecht

4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van Brasserie 10.

4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3 Een optierecht kan door Brasserie 10 niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant Brasserie 10 een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo'n geval door Brasserie 10 van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door Brasserie 10 te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van Brasserie 10

5.1 Brasserie 10 is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in een voor Brasserie 10 gebruikelijke wijze.

5.2 Brasserie 10 is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Brasserie 10 en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek Brasserie 10 te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Brasserie 10 heeft dan is Brasserie 10 gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Brasserie 10 mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Brasserie 10 voldoende aanleiding geven.

5.3 Brasserie 10 is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Brasserie 10 van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Brasserie 10 tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

5.4 Brasserie 10 is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Brasserie 10 niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, ookwelke Brasserie 10 geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5 Indien Brasserie 10 voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet Brasserie 10 op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

5.6 Brasserie 10 is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

6.1 De gast is verplicht om zich aan de in Brasserie 10 geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Brasserie 10 op te volgen. Brasserie 10 moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Brasserie 10 in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 7 Reserveren

7.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Brasserie 10 de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

7.2 Brasserie 10 kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 8 Horecadienst bestaande uit het verstrekken van het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

8.1 Brasserie 10 is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van Brasserie 10 betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.

Artikel 9 Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

9.1.1 De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan Brasserie 10 zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.

9.1.2 Brasserie 10 kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank

9.2.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/ofdrank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan Brasserie 10:

1.  Indien een menu is overeengekomen:

 • Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip - 0%
 • 14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip - 25%
 • 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip - 50%
 • 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip - 75%

2.  Indien geen menu is overeengekomen:

 • Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip - 0%
 • 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip - 50%

9.3  Annulering andere horecaovereenkomsten

9.3.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder artikel 9 gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan Brasserie 10:

9.3.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 • Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
 • Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
 • Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip:15%
 • Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip:35%
 • Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
 • Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
 • 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:100%

9.3.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 • Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 0%
 • Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip: 15%
 • Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip: 35%
 • Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip: 60%
 • Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip: 85%
 • 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip: 100%

9.4 Annulering door Brasserie 10

9.4.1 Brasserie 10 is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.

9.4.2  Brasserie 10 is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in Brasserie 10 te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Brasserie 10 de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Brasserie 10 van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horeca- diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheidberekend.

9.4.3  Brasserie 10 is gerechtigd om nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van een betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aan- wijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Brasserie 10 alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.4.2 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.4.4 Indien en voor zover Brasserie 10 tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Brasserie 10 mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Brasserie 10 mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag Brasserie 10 de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan Brasserie 10 de reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1  Brasserie 10 kan van de klant verlangen dat deze een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Brasserie 10 en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van Brasserie 10 kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

10.2 Brasserie 10 kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

10.3 Brasserie 10 mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Brasserie 10 onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Brasserie 10 te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van Brasserie 10

12.1 Brasserie 10 is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Brasserie 10 in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Brasserie 10 dan wel aan personen van wier hulp Brasserie 10 bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is Brasserie 10 niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Brasserie 10 zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart Brasserie 10 tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Brasserie 10.

12.3  Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is Brasserie 10 niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Brasserie 10.

12.4 Brasserie 10 is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Brasserie 10 houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Brasserie 10 staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Brasserie 10.

12.5 Aansprakelijkheid van Brasserie 10 is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is Brasserie 10 verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.7 Indien Brasserie 10 goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Brasserie 10 daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Brasserie 10 niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Brasserie 10 opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brasserie 10. In alle gevallen geldt dat Brasserie 10 niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeachtof Brasserie 10 daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Brasserie 10 en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14 Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door Brasserie 10 op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Brasserie 10.

14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, e.d. kan door Brasserie 10 een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Brasserie 10 heeft voldaan is Brasserie 10 gerechtigd om alle goederen welke door de klant in Brasserie 10 zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van Brasserie 10 aan al zijn verplichtingen jegens Brasserie 10 heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Brasserie 10 in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Brasserie 10 te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Brasserie 10 te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt Brasserie 10 bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

14.8 Indien de klant in gebreke is moet hij aan Brasserie 10 alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

14.9 Indien Brasserie 10 goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van wie Brasserie 10 de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Brasserie 10 gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Brasserie 10 kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Brasserie 10 resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.10 ledere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Brasserie 10 in de navolgende volgorde:
1.       De kosten van executie
2.       De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
3.       De rente
4.       De schade
5.       De hoofdsom

14.11 Betaling geschiedt in Euro's. Indien Brasserie 10 buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Brasserie 10 kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Brasserie 10 kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.12 Brasserie 10 is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaardenverbinden.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Als overmacht voor Brasserie 10, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Brasserie 10 niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Brasserie 10 zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16 Gevonden voorwerpen

16.1 In het gebouw en aanhorigheden van Brasserie 10 verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij Brasserie 10 worden ingeleverd.

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt Brasserie 10 de eigendom.

16.3 Indien Brasserie 10 door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Brasserie 10 is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 17 Kurken- en keukengeld

17.1 Brasserie 10 kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in Brasserie 10, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien Brasserie 10 het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan Brasserie 10 aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Brasserie 10.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op deze horecaovereenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ingeval van geschillen tussen Brasserie 10 en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Brasserie 10, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Brasserie 10 het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.